search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Instrukcja użytkowania termostatycznych zaworów grzejnikowych

 

Zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania zestawy obejmujące głowice termostatyczne wraz z grzejnikowym zaworem termostatycznym pozwalają na:
• znaczne (do 25%) obniżenie kosztów ogrzewania,
• zwiększenie tzw. komfortu cieplnego,
• uniknięcie przegrzewania pomieszczeń,
• utrzymywanie stałej zadanej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu niezależnie od zmian temperatury na zewnątrz budynku,
• wykorzystanie „darmowego” ciepła oddawanego przez oświetlenie, urządzenia elektryczne, promieniowanie słoneczne i ludzi znajdujących się w pomieszczeniach.

Poszczególnym nastawom głowicy termostatycznej odpowiadają następujące orientacyjne temperatury w pomieszczeniu:

Obracając pokrętło głowicy ustawiamy punkt na skali, odpowiadający żądanej temperaturze, na wprost wskaźnika. Po około 1 godz. Sprawdzamy temperaturę w reprezentatywnym (środkowym) miejscu pomieszczenia posługując się termometrem pokojowym. Jeżeli temperatura różni się nieco od nastawionej na zadajniku, należy odpowiednio skorygować nastawę (tj. stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć nastawę i skontrolować temperaturę w pomieszczeniu).

Uwaga: Mając dobraną nastawę należy tzw. pamiętnik przesunąć tak, aby znacznik pamiętnika znajdował się naprzeciwko wybranej nastawy. Pamiętnik umożliwia szybkie precyzyjne ponowne nastawienie zadanej temperatury w pomieszczeniu po wcześniejszym przestawieniu nastawy głowicy na inną temperaturę.

Należy pamiętać, że:

Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększa temperaturę pomieszczenia.
Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zmniejsza wartość temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.
Zabezpieczenie przed zamarznięciem ( max. w prawo ) – jeżeli Państwo zamierzacie opuścić zimą mieszkanie na dłuższy czas, to należy głowicę termostatyczną obrócić do położenia zabezpieczającego przed zamarznięciem – oznaczenie ã. Nastawa gwarantuje, że przy działającym systemie ogrzewania temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5 oC a tym samym instalacja zabezpieczona będzie przed zamarznięciem. Zaleca się stosowanie tej nastawy również w przypadku nie korzystania z pomieszczenia.

Prawidłowe wietrzenie

Termostat reaguje szybko na dopływające zimne powietrze. Zalecane jest wietrzenie krótkie i intensywne. Jeżeli istnieje potrzeba dłuższego wietrzenia, należy przekręcić pokrętło głowicy termostatycznej w prawo do oporu. Po wietrzeniu nastawią Państwo z łatwością wcześniej wybraną temperaturę dzięki ustawionemu tzw. „pamiętnikowi”.

Stosowanie się do powyższych zaleceń będzie miało znaczący wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń w budynku, bez wpływu na obniżenie jakości ich ogrzewania.

Należy pamiętać, że:

• Nie należy narażać głowicy zaworu na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
• Nie należy zakrywać głowicy przez zasłony, zabudowy, meble, itp., gdyż wówczas tworzy się strefa spiętrzenia ciepła od grzejnika, w której termostat nie może wyczuwać reprezentatywnej temperatury pomieszczenia, a tym samym nie jest w stanie dokonywać prawidłowej regulacji ( temperatura wewnątrz pomieszczenia będzie znacznie niższa od temperatury nastawionej na regulatorze ).
• Po zakończeniu sezonu grzewczego głowice termostatyczne należy przekręcić do końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (nastawa „5”), aby (w związku z wysokimi temperatu­rami) uniknąć długotrwałego nacisku na trzpień, co może być przyczyną osadzania się zanieczyszczeń w gnieździe zaworu i w konsekwencji zapieczenia zaworu.

Należy widzieć, że:

• W przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu, powyżej ustawionej uprzednio na głowicy termostatycznej zaworu, nastąpi częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik, objawiające się spadkiem jego temperatury – od dołu do góry grzejnika.
• Przy dłuższych okresach wzrostu temperatury pomieszczeń powyżej wybranej, może nastąpić okresowe ostygnięcie całego grzejnika.
• Ponowny spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej wybranej na zaworze, spowoduje automatyczne uruchomienie grzejnika.

Ponadto należy widzieć, że:

• Objawem zapowietrzenia grzejnika jest stygnięcie całych elementów grzejnych grzejnika, począwszy od najdalej usytuowanych od zaworu grzejnikowego – tzw. „tył grzejnika”.

 

Zamknij
x