search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Regulamin porządku domowego

                                                                                OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

§ 1. Mieszkańcy budynku obowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, przepisów sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych, jak również przepisów dotyczących używania instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej oraz przepisów niniejszego regulaminu.

§ 2. Mieszkańcy obowiązani są w ogólnie pojętym interesie wspólnym zgłaszać zarządcy budynku przypadki uszkodzeń części wspólnej nieruchomości, naruszania przepisów prawa lub wszelkich nieprawidłowości przez innych najemców.

§ 3. Koszty szkód wyrządzone w części wspólnej nieruchomości, na terenie bezpośrednio przyległym oraz urządzeniach technicznych budynku – wynikłe z winy mieszkańca lub osób wspólnie z nim zamieszkujących obciążają tego mieszkańca.

§ 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci konsekwencje ponoszą rodzice.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 5. Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych od 2200– 600.

§ 6. Mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku na klatkach schodowych oraz innych częściach wspólnych budynku.

§ 7. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do zbiorników do tego celu przeznaczonych w taki sposób, aby nie zanieczyszczać otoczenia zbiorników, części wspólnej nieruchomości oraz posesji.

§ 8. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować zniszczenie części wspólnej nieruchomości jak i terenu przyległego (remonty pojazdów mechanicznych, wyrzucanie przedmiotów przez okno, wysypywanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych).

§ 9. Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach piwnicznych i innych substancji łatwopalnych, żrących, wybuchowych i niebezpiecznych.

§ 10. Dozwolone jest posiadanie zwierząt domowych, o ile ilość tych zwierząt nie wskazuje na prowadzenie hodowli.

§ 11. Posiadanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia ani życia mieszkańców ani zakłócać spokoju i porządku.

§ 12. Poza terenem lokalu psy i inne zwierzęta kąsające winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.

§ 13. Zabrania się wystawiania i przechowywania w części wspólnej nieruchomości (klatki schodowe, podwórze, piwnice, parapety okien) jakichkolwiek przedmiotów w tym pokarmu dla zwierząt i ptaków.

§ 14. Parkowania pojazdów mechanicznych dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych.

§ 15. Zabronione jest wykonywanie napraw pojazdów mechanicznych na terenie posesji. Dopuszczalne jest jedynie dokonywanie drobnych napraw polegających na wymianie żarówki, wycieraczki, koła itp.

Kto nie przestrzega regulaminu porządku domowego podlega sankcjom przewidzianym w art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (w odniesieniu do właścicieli) oraz w art. 11 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (w odniesieniu do lokatora).

Zamknij
x