search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Regulamin rozliczania kosztów ciepła

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Regulamin określa:

1) Rodzaje kosztów kwalifikowanych jako koszty wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody;
2) System rozliczeń z użytkownikami lokali w poszczególnych budynkach kosztów centralnego ogrzewania;
3)System rozliczeń z użytkownikami lokali w poszczególnych budynkach kosztów podgrzania wody.

1.2. Regulamin dotyczy wszystkich typów obiektów będących w zasobach TBS niezależnie od rodzaju źródła dostarczającego ciepło, to jest:  obiektów zasilanych z własnego źródła energii cielnej – kotłownie lokalne zlokalizowane bezpośrednio w rozliczanych budynkach; obiektów zasilanych ze źródeł zewnętrznych – kotłownia miejska (Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa).

2. CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY, WYTWORZENIA CIEPŁA I PODGRZANIA WODY

2.1. KOSZTY DOSTAWY I ROZLICZENIE CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Rozliczenie poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych odbywa się na zasadach określonych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

2.2.KOSZTY DOSTAWY I ROZLICZENIE CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

1) Kosztami dostawy ciepła do budynków, w przypadku zakupu ciepła ze źródła zewnętrznego są wyłącznie koszty zafakturowane przez dostawcę.
2) Kosztów utrzymania węzłów cieplnych w rozliczanych budynkach oraz kosztów eksploatacji instalacji wewnętrznych w budynkach, do których jest dostarczane ciepło nie zalicza się do kosztów dostawy ciepła. Stanowią one koszty gospodarki zasobami lokalowymi.
3) Koszty dostawy ciepła ewidencjonowane są odrębnie dla każdego budynku i rozliczane są do metra kwadratowego powierzchni ogrzewanej lokali danego budynku.
4) Rozliczenie poszczególnych lokali użytkowych w budynkach zasilanych z zewnątrz, które nie mają systemów odczytu zużycia ciepła następuje w układzie miesięcznym, na podstawie faktur dostawców ciepła, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez najemców.
5) Rozliczenie poszczególnych lokali użytkowych w budynkach zasilanych z zewnątrz, które mają systemy odczytu zużycia ciepła (liczniki) następuje w układzie miesięcznym, według układu faktury dostawcy, najczęściej:
a) koszty stałe:
⦁ opłata za moc zamówioną,
⦁ opłata stała za przesył,
⦁ opłata za nośnik,
⦁ opłata abonamentowa
rozliczone dla każdego metra kwadratowego ogrzewanej powierzchni rozliczanego lokalu
b) koszty zmienne:
⦁ opłata za ciepło;
⦁ opłata zmienna za przesył
rozliczone dla poszczególnych lokali w budynku według wskazań liczników zużycia ciepła.

2.3. KOSZTY WYTWORZENIA CIEPŁA I PODGRZANIA WODY – KOTŁOWNIE LOKALNE
1) Kosztami wytworzenia energii cieplnej i podgrzania wody w budynkach mających własne źródło wytworzenia ciepła (kotłownie lokalne) są wyłącznie uzasadnione koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem i przesyłem ciepła w tym:

a) koszty zafakturowane przez dostawcę gazu ziemnego na potrzeby wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym;

b) koszty zafakturowane przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym;

c) koszty utrzymania węzłów cieplnych – obsługa i konserwacja kotłowni;

d) amortyzacja niezbędnego do wytworzenia ciepła wyposażenia kotłowni, i instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni;

e) koszty ogólne zarządu związane z wytworzeniem ciepła.

2) Kosztów eksploatacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania w budynkach nie zalicza się do kosztów dostawy ciepła. Stanowią one koszty gospodarki zasobami lokalowymi.

3. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW

3.1. ROZLICZENIE KOSZTÓW WYTWORZENIA CIEPŁA NA POTRZEBY C.O.
1) Rozliczenie za dostarczone ciepło do budynków wyposażonych w ciepłomierze lokalowe odbywa się na podstawie wskazań ciepłomierzy lokalowych oraz według powierzchni lokali w metrach kwadratowych, do których rozlicza się koszty stałe.
2) Całkowite koszty zasilania budynku w ciepło i ciepłą wodę użytkową dzielone są na wszystkich użytkowników budynku.
3)Koszty zasilania budynku w ciepło rozliczane są w podziale na:
a) Koszty niezależne od zużycia ciepła (składnik stały kosztów);
b) Koszty zależne od zużycia ciepła (składnik zmienny kosztów);
4) Stały składnik kosztów obejmuje:
a) Koszty zafakturowane przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
b) Część kosztów zafakturowanych przez dostawcę gazu, to jest:
– Abonament;
– Opłata przesyłowa stała;
-Opłata za odchylenie od ciepła spalania;
– Opłata za przekroczenie mocy (jeżeli wystąpi).
c) Koszty utrzymania węzłów cieplnych – obsługa i konserwacja kotłowni (w tym min. obsługa kominiarska budynku, obsługa systemu liczników) z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
d) Amortyzacja niezbędnego do wytworzenia ciepła wyposażenia kotłowni, zewnętrznych ciągów cieplnych i instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
e) Koszty ogólne zarządu związane z wytworzeniem energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym proporcjonalnie do sumy kosztów określonych w podpunktach a-d.
5) Stały składnik kosztów rozliczany jest do każdego metra kwadratowego ogrzewanej powierzchni budynku jako suma kosztów wymienionych w punkcie 4 dzielona przez sumę powierzchni ogrzewanej budynku.
6) Stały składnik kosztów obciąża poszczególne lokale w budynku w wysokości będącej efektem iloczynu: wyliczona kwota stałego składnika kosztów na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej x powierzchnia lokalu objętego rozliczeniem.
7)Zmienny składnik kosztów obejmuje wyłącznie koszty spalonego dla potrzeb wytworzenia ciepła paliwa, a wiec zafakturowane przez dostawcę koszty gazu ziemnego zużytego na potrzeby wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym, to jest wyłącznie:

-Opłata za gaz;
-Opłata przesyłowa zmienna.
8) Zmienny składnik kosztów dzielony jest proporcjonalnie do ilości ciepła (zużytego gazu ziemnego) przypadającego na: centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody użytkowej.
9) Ilość zużytego gazu ziemnego na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej w okresie sezonu grzewczego (zimowego) ustala się w wysokości średniomiesięcznego zużycia gazu w miesiącach letnich (w których nie występuje zużycie gazu na cele centralnego ogrzewania).
10) Zmienny składnik kosztów przypadający na centralne ogrzewanie rozliczany jest według zużycia ciepła na podstawie wskazań ciepłomierzy lokalowych z zastosowaniem współczynników korekcyjnych ze względu na położenie lokalu w budynku (ze względu na ilość przegród zewnętrznych i zapotrzebowanie energii cieplnej określone w dokumentacji projektowej).
11) Wielkość zużycia ciepła w poszczególnych lokalach, według wskazań ciepłomierzy lokalowych zostaje przeniesiona do opracowanego dla potrzeb rozliczenia informatycznego systemu rozliczeniowego, w którym wprowadzone są również inne dane jak:
a) powierzchnie użytkowe lokali,
b)koszty stałe do rozliczenia na każdy m2 zajmowanej powierzchni użytkowej,
c)koszty zmienne do rozliczenia do jednostki zużycia ciepła,
d)wpłacane przez użytkownika lokalu zaliczki.
12)Na podstawie wyliczeń przeprowadzonych w arkuszu rozliczane są poszczególne lokale w budynkach, zgodnie z opisaną zasadą: koszty stałe – do każdego metra kwadratowego mieszkania, koszty zmienne – według zużycia.
13)Dla budynków nie wyposażonych w liczniki zużycia ciepła ogół kosztów niezbędnych na jego wytworzenie rozlicza się do każdego metra kwadratowego ogrzewanej powierzchni.
14) Każdy użytkownik budynku uczestniczy w podziale kosztów wytworzenia ciepła w stopniu równym jeżeli chodzi o stawkę za metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni i niezależnym od ilości zużytego ciepła.

15)Podobnie, jak w wypadku budynków wyposażonych w liczniki ciepła, koszty niezbędne do wytworzenia ciepła obejmują wyłącznie koszty bezpośrednie wytworzenia ciepła, to jest:

    1. Koszty zafakturowane przez dostawcę gazu ziemnego na potrzeby wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym;
    2. Koszty zafakturowane przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
    3. Koszty utrzymania kotłowni – obsługa i konserwacja kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
    4. Amortyzacja niezbędnego do wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania wyposażenia kotłowni, zewnętrznych ciągów cieplnych (jeżeli istnieją) i instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
    5. koszty ogólne zarządu związane z wytworzeniem energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym proporcjonalnie do sumy kosztów określonych w podpunktach a-d.

3.2. ROZLICZENIE KOSZTÓW WYTWORZENIA CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (C.W.U.)
1) Rozliczenie ciepła niezbędnego dla podgrzania ciepłej wody użytkowej we wszystkich typach obiektów odbywa się na podstawie:
a) Kosztów paliwa niezbędnego do podgrzania wody a więc zafakturowanego przez dostawcę gazu ziemnego – wyłącznie pozycje fakturowe:
-Opłata za gaz,
-Opłata przesyłowa zmienna,

Ilość zużytego gazu ziemnego na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej w okresie sezonu grzewczego (zimowego) ustala się w wysokości średniomiesięcznego zużycia gazu w miesiącach letnich (w których nie występuje zużycie gazu na cele centralnego ogrzewania).
a)Kosztów zafakturowanych przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym z zastosowaniem wskaźnika 30% kosztów ogółem;
b) Kosztów utrzymania węzłów cieplnych – obsługa i konserwacja kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 30% kosztów ogółem;
c)Amortyzacji niezbędnego do wytworzenia ciepła wyposażenia kotłowni, zewnętrznych ciągów cieplnych i instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 30% kosztów ogółem;
d) kosztów ogólnych zarządu związanych z wytworzeniem energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w okresie rozliczeniowym proporcjonalnie do sumy kosztów określonych w podpunktach a-d.

2)Dla budynków niewyposażonych w indywidualne lokalowe liczniki zużycia ciepłej wody użytkowej koszt ciepła zużytego na podgrzanie wykorzystanych metrów sześciennych ciepłej wody użytkowej rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących lokal.
3)Dla budynków wyposażonych w indywidualne lokalowe liczniki zużycia ciepłej wody użytkowej koszt ciepła zużytego na podgrzanie wykorzystanych metrów sześciennych ciepłej wody użytkowej oblicza się proporcjonalnie do wskazań liczników lokalowych i obciąża każdy lokal zgodnie ze zużyciem.
4) Dla budynków wyposażonych w indywidualne lokalowe liczniki zużycia ciepłej wody użytkowej koszt podgrzania zużytej ciepłej wody użytkowej dla pojedynczego lokalu oblicza się według wzoru:(całkowity koszt ciepła zużytego na podgrzanie wody / całkowita ilość zużytej ciepłej wody) X ilość ciepłej wody zużytej w lokalu = koszt podgrzania zużytej ciepłej wody użytkowej dla pojedynczego lokalu

4. ZASADY USTALANIA ZALICZKOWYCH STAWEK OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY
1) Stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody uiszczane przez najemców lokali mieszkalnych ustala się jako miesięczną stawkę zaliczkową.
2)Podstawą wyliczenia stawki za:
– Centralne ogrzewanie;
– Ciepłą wodę użytkową
są rzeczywiste roczne koszty wytworzenia ciepła i podgrzania wody dla budynku obliczone na podstawie poprzednich sezonów grzewczych w przeliczeniu na 1 miesiąc (zł/ m-c).
3) Stawkę opłat za C.O. oraz C.W.U. przed rozpoczęciem każdego kolejnego sezonu grzewczego ustala Zarząd Spółki.
4)Zmiana stawki zaliczki w stosunku do roku poprzedniego wymaga pisemnego powiadomienia najemców lokali.
5) Zawiadomienie o zmianie stawki jest doręczane po rozliczeniu rocznym centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.
6)Na pisemny wniosek najemcy zaliczka może być dla niego podniesiona, jeżeli uważa on, że zaliczka ustalona przez administratora nie wystarcza na pokrycie faktycznych kosztów dostawy ciepła do jego lokalu.
7) Najemcy lokali użytkowych, jak opisano we wcześniejszych rozdziałach niniejszego regulaminu, nie uiszczają zaliczek, a rozliczani są na podstawie faktur dostawców ciepła w układzie miesięcznym (refaktury).

5. ROZLICZENIE ROCZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY
1)Dla lokali mieszkalnych wprowadza się 12 miesięczny okres rozliczeniowy począwszy od 1 maja każdego roku do 30 kwietnia roku następnego.
2)Rozliczenie za sezon grzewczy nastąpi w terminie 60 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego.
3)Rozliczenie roczne polega na porównaniu kosztów i przychodów z tytułu zaliczek w poszczególnych budynkach.
4)W budynkach wyposażonych w system liczników ciepła w lokalach rozliczenie następuje na podstawie wskazań liczników według zasad opisanych we wcześniejszych częściach niniejszego regulaminu.
5)W budynkach nie wyposażonych w system liczników ciepła w lokalach rozliczenie następuje na podstawie kosztów wytworzenia ciepła według zasad opisanych we wcześniejszych częściach niniejszego regulaminu.
6)W budynkach wyposażonych w zbiorczy elektroniczny system odczytu stanu liczników zużycia ciepła w poszczególnych lokalach dostawca ciepła nie jest zobowiązany do zawiadomienia najemców lokali o terminach odczytu stanu liczników.
7)W wypadku konieczności odczytu stanu liczników bezpośrednio w lokalach, dostawca ciepła jest zobowiązany do przeprowadzenia akcji informacyjnej, która umożliwi zawiadomienie najemców o terminie odczytów ciepłomierzy lokalowych.
8) W sytuacji, gdy odczytanie licznika zużytego ciepła lub/i ciepłej wody w lokalu mieszkalnym nie będzie możliwe z winy najemcy z powodów:
a) świadomego uszkodzenia licznika ciepła;
b)świadomego uszkodzenia wodomierza;
c)braku możliwości wejścia do lokalu celem przeprowadzenia odczytów (w wypadku liczników zainstalowanych w mieszkaniu);
d)innych technicznych trudności związanych bezpośrednio z odczytem stanu licznika lub/i wodomierza,
lokator zostanie obciążony średnim zużyciem ciepła we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku, w którym znajduje się jego lokal lub/i średnim zużyciem ciepłej wody we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku.
Dodatkowo, lokator zostanie obciążony kosztami naprawy urządzeń, które uszkodził.
9)W sytuacji, gdy odczytanie licznika zużytego ciepła lub/i ciepłej wody w lokalu mieszkalnym nie będzie możliwe z powodów niezależnych od najemcy, to jest:
a)uszkodzenia licznika ciepła;
b)uszkodzenia wodomierza;
c) innych technicznych trudności związanych bezpośrednio z odczytem stanu licznika lub/i wodomierza
lokator zostanie obciążony średnim zużyciem ciepła w analogicznych pod względem powierzchni lokalach mieszkalnych w budynku, w którym znajduje się jego lokal lub/i średnim zużyciem ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w budynku zamieszkałych przez taką samą liczbę osób.
10)Rozliczenie indywidualne lokali przeprowadzone na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie przekazywane jest najemcy w formie pisemnej z podaniem:
a) kwot wpłaconych zaliczek na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody,
b)poniesionych kosztów na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody
c)wyniku ogółem jako: niedopłata lub nadpłata.
11)Na pisemny wniosek lokator ma prawo otrzymać uszczegółowione rozliczenie zawierające składniki poszczególne składniki kosztowe omówione w niniejszym regulaminie.
12)Przyjmuje się zasadę, że w przypadku wystąpienia nadpłaty kwota nadpłaty może być rozliczona na inne wymagane należności najemcy lub zaliczona na poczet zaliczek przyszłych na pokrycie kosztów ogrzania lokalu lub podgrzania ciepłej wody, przy czym właściciel obiektu ma obowiązek poinformować użytkownika lokalu o sposobie wykorzystania nadpłaty.
13)W przypadku wystąpienia niedopłaty użytkownik lokalu jest zobowiązany do uiszczenia obliczonej według opisanych w niniejszym regulaminie zasad różnicy pomiędzy wpłaconymi zaliczkami a kosztami ogrzewania (podgrzania wody) w terminie określonym w rozliczeniu – nie później niż 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, bez konieczności odrębnego wzywania do zapłaty.
14) Na pisemny wniosek najemcy lokalu, kwota niedopłaty może być rozłożona na raty.
15) Do rozpatrzenia reklamacji dotyczących przedłożonego najemcy rozliczenia upoważniony jest Zarząd TBS
16) Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

6.BONIFIKATY Z TYTUŁU NIEDOGRZEWANIA LUKALI I NIEDOGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.

6.1.Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i podgrzewanie wody wodociągowej, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych:
1) temperatura w lokalu jest niższa od temperatury +18oC przy pełnym otwarciu wszystkich zaworów grzejnikowych w lokalu,
2) temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od +45oC po:
a)60 sekundach od chwili pełnego otwarcia zaworu czerpalnego – w lokalach, w których pion cyrkulacji centralnie ciepłej wody przebiega przez lokal,
b)spuszczeniu 15 litrów wody – w lokalach, dla których pion cyrkulacji centralnie ciepłej wody jest poza lokalem.
6.2.Określa się następujące wysokości upustów, o których mowa w ust. 1:
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1, za każdą rozpoczętą dobę niedogrzewania, w wysokości stanowiącej równowartość 30% naliczonych opłat zmiennych za ogrzewanie,
2)w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2, za każdą rozpoczętą dobę, w której wystąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej, w wysokości stanowiącej równowartość 30% naliczanych opłat zmiennych za podgrzanie wody.

 

Zamknij
x