search

TBS Krasnystaw

Twoja szansa na mieszkanie,

Bliżej niż myślisz

Zasady segregacji odpadów

Wentylacja

ZALECENIA DLA MIESZKAŃCÓW DOT. WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ LOKALI.

I. Czym jest wentylacja?

Najprościej mówiąc, wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze dostaje się do pomieszczenia przez przegrodę zewnętrzną (ściana, okno), nasyca się zanieczyszczeniami i przepływa do pomieszczeń, w których znajdują się kratki wentylacyjne (łazienka, kuchnia, WC), a stamtąd kanałami wentylacyjnymi odprowadzane na zewnątrz. Zadaniem wentylacji jest także zmniejszenie zawartości pary wodnej w powietrzu wewnętrznym. Źródłem pary wodnej w budynkach mieszkalnych są ludzie (oddychanie, wydzielanie przez skórę) oraz także czynności domowe takie jak pranie, gotowanie, kąpiel, czy zmywanie. W przypadku niedostatecznej wentylacji może wystąpić kondensacja pary wodnej na „zimnych” powierzchniach ścian zewnętrznych. Zjawiska te występują szczególnie w mieszkaniach gdzie ze względów oszczędnościowych ich użytkownicy utrzymują obniżoną temperaturach.

II. Jakie są przyczyny niewłaściwej wentylacji?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym działanie wentylacji grawitacyjnej, jest przede wszystkim zapewnienie dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkań. W większości budynków wznoszonych przed 1990 r. nie było problemu z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego do mieszkań. Stosowane w tamtych latach okna nie odznaczały się dużą szczelnością. Najczęściej występowały skargi lokatorów na zbyt duże szczeliny w oknach, co powodowało nadmierne wyziębienie mieszkań. Sytuacja zmieniła się po roku 1990, kiedy to zaczęto stosować okna PCV. Okna te charakteryzują się bardzo dużą szczelnością i niewłaściwa ich eksploatacja jest najczęstszą przyczyną braku właściwej wentylacji.
Często spotykane zakłócenia w działaniu wentylacji to niewłaściwe użytkowanie mieszkań. Zaliczyć do nich można:
– samowolne dokonywanie przeróbek kanałów wentylacyjnych;
– montaż wyciągów kuchennych;
– montaż wentylatorów łazienkowych;

III. Jak poznać, że w naszym mieszkaniu nie ma prawidłowej wentylacji?

Wychodząc z zewnątrz do mieszkania źle wietrzonego od razu czujemy zaduch oraz nadmierną wilgotność. Jest to pewny sygnał, że wentylacja w tym mieszkaniu jest nieprawidłowa. Jej działanie można sprawdzić dwoma prostymi sposobami:
Pierwszy sposób: polega na przyłożeniu do kratki wentylacyjnej kartki papieru – jeśli kartka jest zasysana do otworu to oznacza, że wentylacja w tym mieszkaniu działa. Jeśli jest odwrotnie tzn. kartka jest wypierana to może to oznaczać brak ciągu kominowego, lub ciąg wsteczny.
Drugi sposób: to przyłożenie do kratki zapalonej świeczki. Jeśli gaśnie to wentylacja jest nieprawidłowa.

IV Wskazówki dobrego użytkowania mieszkania:

1. Stały dopływ świeżego powietrza poprzez:
– wietrzenie mieszkania;
– korzystanie z funkcji rozszczelnienia okien;
– montaż nawiewników okiennych;
– nie zasłanianie kratek wentylacyjnych oraz otworów w drzwiach łazienkowych;
2. Drzwi łazienkowe winny otwierać się na zewnątrz, a w dolnej ich części winny znajdować się otwory lub kratka wentylacyjna, a łączna powierzchnią otworów nie może być mniejsza niż 220cm2.
3. Podczas remontów/malowania lokali stosowania materiałów/farb o właściwościach paroprzepuszczalnych „oddychających”.

 

 

Do pobrania

RODO

Oświadczenie w sprawie wykazu osób zamieszkujących nieruchomość

Wniosek o przydział mieszkania w zasobach TBS-u

Deklaracja o dochodach

Regulamin rozliczania kosztów ciepła
 1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną opracowania Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 r. Dz. U. z 2021 poz. 716 z późn. zm);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020r poz.718);
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r poz. 1065 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 października 1995r.o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021 poz.2224 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.  z 2022r poz. 172);
 6. Umowa Spółki TBS Spółki z o.o. w Krasnymstawie, uchwały Zgromadzenia Wspólników i Zarządzenia Zarządu Spółki dotyczące w/w zakresu;

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin określa:
 • Rodzaje kosztów kwalifikowanych jako koszty wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody (c.w.u.);
 • System rozliczeń z użytkownikami lokali w poszczególnych budynkach kosztów centralnego ogrzewania (c.o.) ;
 • System rozliczeń z użytkownikami lokali w poszczególnych budynkach kosztów podgrzania wody (c.w.u.).
 • Regulamin dotyczy wszystkich typów obiektów będących w zasobach TBS niezależnie od rodzaju źródła dostarczającego ciepło, to jest:
 1. Obiektów zasilanych z własnego źródła energii cielnej – kotłownie lokalne zlokalizowane bezpośrednio w rozliczanych budynkach;
 2. Obiektów zasilanych ze źródeł zewnętrznych – kotłownia miejska (Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa).

 

 1. CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY, WYTWORZENIA CIEPŁA I PODGRZANIA
  • KOSZTY DOSTAWY I ROZLICZENIE CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

Rozliczenie poszczególnych lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych odbywa się na zasadach określonych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

 • KOSZTY DOSTAWY I ROZLICZENIE CIEPŁA ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH.
 • Kosztami dostawy ciepła do budynków, w przypadku zakupu ciepła ze źródła zewnętrznego są wyłącznie koszty zafakturowane przez dostawcę.
 • Kosztów utrzymania węzłów cieplnych w rozliczanych budynkach oraz kosztów eksploatacji instalacji wewnętrznych w budynkach, do których jest dostarczane ciepło nie zalicza się do kosztów dostawy ciepła. Stanowią one koszty gospodarki zasobami lokalowymi.
 • Koszty dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, ewidencjonowane są odrębnie dla każdego budynku i rozliczane do metra kwadratowego powierzchni ogrzewanej lokali danego budynku.
 • Rozliczenie poszczególnych lokali użytkowych w budynkach zasilanych z zewnątrz, które nie mają systemów odczytu zużycia ciepła następuje w układzie miesięcznym, na podstawie faktur dostawców ciepła, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez najemców.
 • Rozliczenie poszczególnych lokali użytkowych w budynkach zasilanych  z zewnątrz, które mają systemy odczytu zużycia ciepła (liczniki) następuje w układzie miesięcznym, według układu faktury dostawcy ciepła tj:
  1. koszty stałe:
   • opłata za moc zamówioną,
   • opłata stała za przesył,
   • opłata za nośnik,
   • opłata abonamentowa

rozliczone dla każdego metra kwadratowego ogrzewanej powierzchni rozliczanego lokalu.

 1. koszty zmienne:
  • opłata za ciepło;
  • opłata zmienna za przesył,

rozliczone dla poszczególnych lokali w budynku według wskazań liczników zużycia ciepła.

 

 • KOSZTY WYTWORZENIA CIEPŁA I PODGRZANIA WODY – KOTŁOWNIE

LOKALNE

 • Kosztami wytworzenia energii cieplnej dla celów c.o. i podgrzania wody (c.w.u.) w budynkach mających własne źródło wytworzenia ciepła (kotłownie lokalne) są wyłącznie uzasadnione koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem i przesyłem ciepła w tym:
  1. koszty zafakturowane przez dostawcę gazu ziemnego na potrzeby wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym (koszty stałe i zmienne);

-koszty stałe:

 • abonament (opłata handlowa);
 • opłata dystrybucyjna stała;
 • opłata za przekroczenie mocy (jeżeli wystąpi);

-koszty zmienne:

 • opłata za gaz (paliwo gazowe);
 • opłata dystrybucyjna zmienna;
  1. koszty zafakturowane przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia ciepła w kotłowni – w okresie rozliczeniowym;
  2. koszty utrzymania lokalnych kotłowni gazowych (w tym niezbędna obsługa, konserwacja oraz zafakturowane usługi obce np.: serwisy, przeglądy kominiarskie, legalizacje, dostawa podzespołów/materiałów itp.)
 1. amortyzacja niezbędnego do wytworzenia ciepła wyposażenia kotłowni, i instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni;
 • Kosztów eksploatacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania  w budynkach nie zalicza się do kosztów dostawy ciepła. Stanowią one koszty gospodarki zasobami lokalowymi.

 

 1. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW
 • ROZLICZENIE KOSZTÓW WYTWORZENIA CIEPŁA NA POTRZEBY C.O.
 • Rozliczenie za dostarczone ciepło do budynków wyposażonych
  w ciepłomierze lokalowe odbywa się na podstawie wskazań ciepłomierzy lokalowych (koszty zmienne) oraz według powierzchni lokali w metrach kwadratowych, do których rozlicza się koszty stałe.
 • Całkowite koszty zasilania budynku w ciepło i ciepłą wodę użytkową dzielone są na wszystkich użytkowników
 • Koszty zasilania budynku w ciepło rozliczane są w podziale na:
  1. Koszty niezależne od zużycia ciepła (składnik stały kosztów);
  2. Koszty zależne od zużycia ciepła (składnik zmienny kosztów);
 • Stały składnik kosztów obejmuje:
  1. Koszty zafakturowane przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
  2. Część kosztów zafakturowanych przez dostawcę gazu, to jest :
   • Abonament (opłata handlowa);
   • Opłata dystrybucyjna stała;
   • Opłata za przekroczenie mocy (jeżeli wystąpi).

Powyższe koszty stałe w całości są uwzględniane na  potrzeby c.o.

 1. Koszty utrzymania kotłowni gazowych (w tym niezbędna obsługa, konserwacja oraz zafakturowane usługi obce np.: serwisy, przeglądy kominiarskie, legalizacje, dostawy podzespołów/materiałów itp.) z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
 2. Amortyzacja niezbędnego do wytworzenia ciepła wyposażenia kotłowni, zewnętrznych ciągów  cieplnych  i  instalacji  gazowej  oraz  pomieszczenia kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
 • Stały składnik kosztów rozliczany jest do każdego metra kwadratowego ogrzewanej powierzchni budynku, jako suma kosztów wymienionych w 4) dzielona przez sumę powierzchni ogrzewanej budynku.
 • Stały składnik kosztów wg. pkt.5) obciąża poszczególne lokale w budynku w wysokości będącej efektem iloczynu: wyliczona kwota stałego składnika kosztów na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej x powierzchnia lokalu objętego
 • Zmienny składnik kosztów obejmuje wyłącznie koszty spalonego dla potrzeb wytworzenia ciepła paliwa, a wiec zafakturowane przez dostawcę koszty gazu ziemnego zużytego na potrzeby wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym, to jest wyłącznie:
 • Opłata za gaz (paliwo gazowe);
 • Opłata dystrybucyjna
 • Zmienny składnik kosztów dzielony jest proporcjonalnie do ilości ciepła (zużytego gazu ziemnego) przypadającego na: centralne ogrzewanie (c.o.) i podgrzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
 • Ilość zużytego gazu ziemnego na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w okresie sezonu grzewczego (zimowego) ustala się w wysokości średniomiesięcznego zużycia gazu w miesiącach letnich (w których nie występuje zużycie gazu na cele centralnego ogrzewania c.o.).
 • Zmienny składnik kosztów przypadający na centralne ogrzewanie (c.o.) rozliczany jest według zużycia ciepła na podstawie wskazań ciepłomierzy lokalowych z zastosowaniem współczynników korekcyjnych ze względu na położenie lokalu w budynku (ze względu na ilość przegród zewnętrznych i zapotrzebowanie energii cieplnej określone w dokumentacji projektowej).
 • Wielkość zużycia ciepła w poszczególnych lokalach, według wskazań ciepłomierzy lokalowych zostaje przeniesiona do opracowanego dla potrzeb rozliczenia informatycznego systemu rozliczeniowego, w którym wprowadzone są również inne dane jak:
  1. powierzchnie użytkowe lokali,
  2. koszty stałe do rozliczenia na każdy m2 zajmowanej powierzchni użytkowej,
  3. koszty zmienne do rozliczenia do jednostki zużycia ciepła,
  4. wpłacane przez użytkownika lokalu zaliczki.
 • Na podstawie wyliczeń przeprowadzonych w arkuszu rozliczane są poszczególne lokale w budynkach, zgodnie z opisaną zasadą: koszty stałe – do każdego metra kwadratowego mieszkania, koszty zmienne – według zużycia.
 • Dla budynków nie wyposażonych w liczniki zużycia ciepła ogół kosztów niezbędnych na jego wytworzenie rozlicza się do każdego metra kwadratowego ogrzewanej powierzchni.
 • Każdy użytkownik budynku uczestniczy w podziale kosztów wytworzenia ciepła w stopniu równym, jeżeli chodzi o stawkę za metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni i niezależnym od ilości zużytego ciepła.
 • Podobnie, jak w wypadku budynków wyposażonych w liczniki ciepła, koszty niezbędne do wytworzenia ciepła obejmują wyłącznie koszty bezpośrednie wytworzenia ciepła, to jest:
  1. Koszty zafakturowane przez dostawcę gazu ziemnego na potrzeby wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania (c.o.)
   w okresie rozliczeniowym;
  2. Koszty zafakturowane przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania (c.o.) w okresie rozliczeniowym – z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
  3. Koszty utrzymania kotłowni – niezbędna obsługa i konserwacja urządzeń oraz zafakturowane usługi obce związane z utrzymaniem sprawności kotłowni – z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;
  4. Amortyzacja niezbędnego do wytworzenia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania wyposażenia kotłowni, zewnętrznych ciągów cieplnych (jeżeli istnieją) i instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 70% kosztów ogółem;

 

 • ROZLICZENIE KOSZTÓW WYTWORZENIA CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (C.W.U.)
 • Rozliczenie ciepła niezbędnego dla podgrzania ciepłej wody użytkowej we wszystkich typach obiektów odbywa się na podstawie:
 1. Kosztów paliwa niezbędnego do podgrzania wody, a więc zafakturowanego przez dostawcę gazu ziemnego – wyłącznie pozycje fakturowe:
  • Opłata za gaz (paliwo gazowe),
  • Opłata dystrybucyjna zmienna,

Ilość zużytego gazu ziemnego na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej w okresie sezonu grzewczego (zimowego) ustala się w wysokości średniomiesięcznego zużycia gazu w miesiącach letnich (w których nie występuje zużycie gazu na cele centralnego ogrzewania).

 1. Kosztów zafakturowanych przez dostawcę energii elektrycznej niezbędnej dla wytworzenia ciepła w okresie rozliczeniowym – z zastosowaniem wskaźnika 30% kosztów ogółem;
 2. Koszty utrzymania kotłowni – niezbędna obsługa i konserwacja urządzeń oraz zafakturowane usługi obce związane z utrzymaniem sprawności kotłowni – z zastosowaniem wskaźnika 30% kosztów ogółem;
 3. Amortyzacji niezbędnego do wytworzenia ciepła wyposażenia kotłowni, zewnętrznych ciągów  cieplnych  i  instalacji  gazowej  oraz  pomieszczenia kotłowni z zastosowaniem wskaźnika 30% kosztów ogółem;

 

 • Dla budynków niewyposażonych w indywidualne lokalowe liczniki zużycia ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), koszt ciepła zużytego na podgrzanie wykorzystanych metrów sześciennych ciepłej wody użytkowej rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących lokal.
 • Dla budynków wyposażonych w indywidualne lokalowe liczniki zużycia ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), koszt ciepła zużytego na podgrzanie wykorzystanych metrów sześciennych ciepłej wody użytkowej oblicza się proporcjonalnie do wskazań liczników lokalowych i obciąża każdy lokal zgodnie ze zużyciem.
 • Dla budynków wyposażonych w indywidualne lokalowe liczniki zużycia ciepłej wody użytkowej koszt podgrzania zużytej ciepłej wody użytkowej dla pojedynczego lokalu oblicza się według wzoru:

(całkowity koszt ciepła zużytego na podgrzanie wody w budynku / całkowita ilość zużytej ciepłej wody przez budynek) X ilość ciepłej wody zużytej w lokalu = koszt podgrzania zużytej ciepłej wody użytkowej dla pojedynczego lokalu

 

 1. ZASADY USTALANIA ZALICZKOWYCH STAWEK OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY
 • Stawki opłat za centralne ogrzewanie (c.o.) i podgrzanie wody użytkowej (c.w.u.) uiszczane przez najemców lokali mieszkalnych ustala się jako miesięczną stawkę zaliczkową.
 • Podstawą wyliczenia stawki za:
  • centralne ogrzewanie (c.o.);
  • ciepłą wodę użytkową (c.w.u.);

są rzeczywiste roczne koszty wytworzenia ciepła i podgrzania wody dla budynku obliczone na podstawie poprzednich sezonów grzewczych w przeliczeniu na   1 miesiąc (zł/ m-c).

 • Stawkę opłat za c.o. oraz c.w.u. przed rozpoczęciem każdego kolejnego sezonu grzewczego ustala Zarząd Spółki.
 • Zmiana stawki zaliczki w stosunku do roku poprzedniego wymaga pisemnego powiadomienia najemców lokali.
 • Zawiadomienie o zmianie stawki jest doręczane po rozliczeniu rocznym centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody użytkowej (c.w.u.).
 • Na pisemny  wniosek  najemcy  zaliczka  może  być  dla  niego  podniesiona,  jeżeli uważa On, że zaliczka ustalona przez administratora nie wystarcza na pokrycie faktycznych kosztów dostawy ciepła do jego lokalu.
 • Najemcy lokali użytkowych, jak opisano we wcześniejszych rozdziałach niniejszego regulaminu, nie uiszczają zaliczek, a rozliczani są na podstawie faktur dostawców ciepła w układzie miesięcznym (refaktury).

 

 1. ROZLICZENIE ROCZNE   CENTRALNEGO   OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY
 • Dla lokali mieszkalnych wprowadza się 12 miesięczny okres rozliczeniowy począwszy od 1 maja każdego roku do 30 kwietnia roku następnego.
 • Rozliczenie za sezon grzewczy nastąpi w terminie 60 dni od daty zakończenia okresu
 • Rozliczenie roczne polega na porównaniu kosztów i przychodów z tytułu zaliczek w poszczególnych
 • W budynkach wyposażonych w system liczników ciepła w lokalach rozliczenie następuje na podstawie wskazań liczników według zasad opisanych we wcześniejszych częściach niniejszego regulaminu.
 • W budynkach nie wyposażonych w system liczników ciepła w lokalach rozliczenie następuje na podstawie kosztów wytworzenia ciepła według zasad opisanych we wcześniejszych częściach niniejszego regulaminu.
 • W budynkach wyposażonych w zbiorczy elektroniczny system odczytu stanu liczników zużycia ciepła w poszczególnych lokalach dostawca ciepła nie jest zobowiązany do zawiadomienia najemców lokali o terminach odczytu stanu liczników.
 • W wypadku konieczności odczytu stanu liczników bezpośrednio w lokalach, dostawca ciepła jest zobowiązany do przeprowadzenia akcji informacyjnej, która umożliwi zawiadomienie najemców o terminie odczytów ciepłomierzy
 • W sytuacji, gdy odczytanie licznika zużytego ciepła lub/i ciepłej wody w lokalu mieszkalnym nie będzie możliwe z winy najemcy z powodów:
  1. świadomego uszkodzenia licznika ciepła;
  2. świadomego uszkodzenia wodomierza;
  3. braku możliwości  wejścia  do  lokalu  celem  przeprowadzenia  odczytów
   (w wypadku liczników zainstalowanych w mieszkaniu);
  4. innych technicznych trudności związanych bezpośrednio z odczytem stanu licznika lub/i wodomierza;

– lokator zostanie obciążony średnim zużyciem ciepła we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku, w którym znajduje się jego lokal lub/i średnim zużyciem ciepłej wody we wszystkich lokalach mieszkalnych w budynku.

Dodatkowo, lokator zostanie obciążony kosztami naprawy urządzeń, które uszkodził.

 • W sytuacji, gdy odczytanie licznika zużytego ciepła lub/i ciepłej wody w lokalu mieszkalnym nie będzie możliwe z powodów niezależnych od najemcy, to jest:
  1. uszkodzenia licznika ciepła;
  2. uszkodzenia wodomierza;
  3. innych technicznych trudności związanych bezpośrednio z odczytem stanu licznika lub/i wodomierza;

– lokator zostanie obciążony średnim zużyciem ciepła w analogicznych pod względem powierzchni lokalach mieszkalnych w budynku, w którym znajduje się jego  lokal  lub/i  średnim  zużyciem  ciepłej  wody  w  lokalach  mieszkalnych  w budynku zamieszkałych przez taką samą liczbę osób.

 • Rozliczenie indywidualne    lokali   przeprowadzone na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie przekazywane jest najemcy w formie pisemnej z podaniem:
  1. kwot wpłaconych zaliczek na cele centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody użytkowej (c.w.u.),
  2. poniesionych kosztów na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej,
  3. wyniku ogółem jako: niedopłata lub nadpłata.
 • Na pisemny wniosek lokator ma prawo otrzymać uszczegółowione rozliczenie zawierające składniki poszczególne składniki kosztowe omówione w niniejszym regulaminie.
 • Przyjmuje się zasadę, że w przypadku wystąpienia nadpłaty kwota nadpłaty może być rozliczona na inne wymagane należności najemcy lub zaliczona na poczet zaliczek przyszłych na pokrycie kosztów ogrzania lokalu lub podgrzania ciepłej wody użytkowej, przy czym właściciel obiektu ma obowiązek poinformować użytkownika lokalu o sposobie wykorzystania nadpłaty.
 • W przypadku wystąpienia niedopłaty użytkownik lokalu jest zobowiązany do uiszczenia obliczonej według opisanych w niniejszym regulaminie zasad różnicy pomiędzy wpłaconymi zaliczkami a kosztami ogrzewania (podgrzania wody) w terminie określonym w rozliczeniu – nie później niż 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, bez konieczności odrębnego wzywania do zapłaty.
 • Na pisemny wniosek najemcy lokalu, kwota niedopłaty może być rozłożona na raty.
 • Do rozpatrzenia reklamacji dotyczących przedłożonego najemcy rozliczenia upoważniony jest Zarząd TBS.
 • Reklamacje należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.

 

 1. BONIFIKATY Z TYTUŁU NIEDOGRZEWANIA LOKALI I NIEDOGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.
 • Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i podgrzewanie wody wodociągowej, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych:
 • temperatura w lokalu jest niższa od temperatury +18oC przy pełnym otwarciu wszystkich zaworów grzejnikowych w lokalu,
 • temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od +45oC po:
  1. 60 sekundach od chwili pełnego otwarcia zaworu czerpalnego –
   w lokalach, w których pion cyrkulacji centralnie ciepłej wody przebiega przez lokal,
  2. spuszczeniu 15 litrów wody – w lokalach, dla których pion cyrkulacji centralnie ciepłej wody jest poza lokalem.
 • Określa się następujące wysokości upustów, o których mowa
  w ust. 1:
 • w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1, za każdą rozpoczętą dobę niedogrzewania, w wysokości stanowiącej równowartość 30% naliczonych opłat zmiennych za ogrzewanie (c.o.),
 • w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2, za każdą rozpoczętą dobę,
  w której wystąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej,
  w wysokości stanowiącej równowartość 30% naliczanych opłat zmiennych za podgrzanie wody użytkowej (c.w.u.).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

1) Regulamin zwalnia TBS z obowiązku zawierania indywidualnych umów  z poszczególnymi Najemcami/Właścicielami lokali w zakresie rozliczania ciepła.

2) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022r.

 

Instrukcja użytkowania termostatycznych zaworów grzejnikowych

 

Zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania zestawy obejmujące głowice termostatyczne wraz z grzejnikowym zaworem termostatycznym pozwalają na:
• znaczne (do 25%) obniżenie kosztów ogrzewania,
• zwiększenie tzw. komfortu cieplnego,
• uniknięcie przegrzewania pomieszczeń,
• utrzymywanie stałej zadanej temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu niezależnie od zmian temperatury na zewnątrz budynku,
• wykorzystanie „darmowego” ciepła oddawanego przez oświetlenie, urządzenia elektryczne, promieniowanie słoneczne i ludzi znajdujących się w pomieszczeniach.

Poszczególnym nastawom głowicy termostatycznej odpowiadają następujące orientacyjne temperatury w pomieszczeniu:

Obracając pokrętło głowicy ustawiamy punkt na skali, odpowiadający żądanej temperaturze, na wprost wskaźnika. Po około 1 godz. Sprawdzamy temperaturę w reprezentatywnym (środkowym) miejscu pomieszczenia posługując się termometrem pokojowym. Jeżeli temperatura różni się nieco od nastawionej na zadajniku, należy odpowiednio skorygować nastawę (tj. stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć nastawę i skontrolować temperaturę w pomieszczeniu).

Uwaga: Mając dobraną nastawę należy tzw. pamiętnik przesunąć tak, aby znacznik pamiętnika znajdował się naprzeciwko wybranej nastawy. Pamiętnik umożliwia szybkie precyzyjne ponowne nastawienie zadanej temperatury w pomieszczeniu po wcześniejszym przestawieniu nastawy głowicy na inną temperaturę.

Należy pamiętać, że:

Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększa temperaturę pomieszczenia.
Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zmniejsza wartość temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.
Zabezpieczenie przed zamarznięciem ( max. w prawo ) – jeżeli Państwo zamierzacie opuścić zimą mieszkanie na dłuższy czas, to należy głowicę termostatyczną obrócić do położenia zabezpieczającego przed zamarznięciem – oznaczenie ã. Nastawa gwarantuje, że przy działającym systemie ogrzewania temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5 oC a tym samym instalacja zabezpieczona będzie przed zamarznięciem. Zaleca się stosowanie tej nastawy również w przypadku nie korzystania z pomieszczenia.

Prawidłowe wietrzenie

Termostat reaguje szybko na dopływające zimne powietrze. Zalecane jest wietrzenie krótkie i intensywne. Jeżeli istnieje potrzeba dłuższego wietrzenia, należy przekręcić pokrętło głowicy termostatycznej w prawo do oporu. Po wietrzeniu nastawią Państwo z łatwością wcześniej wybraną temperaturę dzięki ustawionemu tzw. „pamiętnikowi”.

Stosowanie się do powyższych zaleceń będzie miało znaczący wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń w budynku, bez wpływu na obniżenie jakości ich ogrzewania.

Należy pamiętać, że:

• Nie należy narażać głowicy zaworu na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
• Nie należy zakrywać głowicy przez zasłony, zabudowy, meble, itp., gdyż wówczas tworzy się strefa spiętrzenia ciepła od grzejnika, w której termostat nie może wyczuwać reprezentatywnej temperatury pomieszczenia, a tym samym nie jest w stanie dokonywać prawidłowej regulacji ( temperatura wewnątrz pomieszczenia będzie znacznie niższa od temperatury nastawionej na regulatorze ).
• Po zakończeniu sezonu grzewczego głowice termostatyczne należy przekręcić do końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (nastawa „5”), aby (w związku z wysokimi temperatu­rami) uniknąć długotrwałego nacisku na trzpień, co może być przyczyną osadzania się zanieczyszczeń w gnieździe zaworu i w konsekwencji zapieczenia zaworu.

Należy widzieć, że:

• W przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu, powyżej ustawionej uprzednio na głowicy termostatycznej zaworu, nastąpi częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik, objawiające się spadkiem jego temperatury – od dołu do góry grzejnika.
• Przy dłuższych okresach wzrostu temperatury pomieszczeń powyżej wybranej, może nastąpić okresowe ostygnięcie całego grzejnika.
• Ponowny spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej wybranej na zaworze, spowoduje automatyczne uruchomienie grzejnika.

Ponadto należy widzieć, że:

• Objawem zapowietrzenia grzejnika jest stygnięcie całych elementów grzejnych grzejnika, począwszy od najdalej usytuowanych od zaworu grzejnikowego – tzw. „tył grzejnika”.

 

Zasady racjonalnego korzystania z energii cieplnej

 

Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez użytkowników lokali mieszkalnych oraz usługowych i zachowania
w pomieszczeniach właściwej jakości powietrza:

⦁ Wietrzenie: szybka wymiana powietrza czyli wietrzenie krótkie,
a intensywne przy zakręconych wcześniej zaworach grzejnikowych. Pomieszczenie nie utraci zbyt dużo ciepła, a zyska lepszą jakość powietrza. Lepiej wietrzyć mieszkanie dwa razy dziennie przez 5 minut zamiast raz dziennie przez 10 minut. Zamknięcie zaworów termostatycznych w czasie wietrzenia uniemożliwi automatyczne otwarcie się głowicy z powodu ochłodzenia. Pomocnym rozwiązaniem dla zachowaniu w pomieszczeniu właściwej wentylacji bez konieczności otwierania okna, zwłaszcza gdy na zewnątrz panuje duży chłód, są rozszczelnienia okien
i nawiewniki powietrza. Nawiewniki okienne umożliwiają wymianę powietrza
i regulację jego wilgotności przy zamkniętych skrzydłach okiennych.
⦁ Temperatura pomieszczenia: Za optymalną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach uważa się: w pokojach mieszkalnych 20 – 21o C, w kuchni i sypialni 18o C, w łazience 24o C, na klatce schodowej 8o C Jeżeli obniży się temperaturę tylko o 1oC można zaoszczędzić około 6% energii grzewczej.
⦁ Wychłodzenie pomieszczenia: Nie należy wychładzać użytkowanego lokalu mieszkalnego poniżej 18oC, gdyż ponowne ogrzanie do temperatury pokojowej będzie wymagać podania w dłuższym czasie więcej energii cieplnej. Pomieszczenia, które są bardzo rzadko używane, też powinny być
w okresie zimy ogrzewane. Dla tych pomieszczeń należy zapewnić temperaturę 10-14oC, w przeciwnym wypadku wychłodzone ściany tych pomieszczeń w znacznym stopniu będą pobierać energię cieplną
z sąsiednich pomieszczeń, nawet przy zamkniętych drzwiach.
⦁ Sprawność cieplna grzejnika: Aby grzejnik zapewnił moc optymalną, potrzebna jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty zasłonami lub meblami lub zbyt długo suszonym mokrym praniem, ponieważ ciepło zostaje zatrzymane przez te przeszkody.
⦁ Straty ciepła przez okna: Okno jest miejscem w ścianie najbardziej narażonym na straty ciepła, dlatego należy odpowiednio je uszczelnić
na okres zimy w sposób umożliwiający wietrzenie pomieszczenia
lub zastosować nawiewniki powietrza, w celu zapewnienia właściwej wymiany powietrza. Po zapadnięciu zmroku straty ciepła ograniczą opuszczone żaluzje lub zasłonięte zasłony, przy odsłoniętym grzejniku.
⦁ Temperatura w nocy: Zakręcając zawory termostatyczne na minimum
w nocy w pomieszczeniach (zwłaszcza w lokalach usługowych), w których się nie przebywa, można uzyskać oszczędność o około 25% zużycia ciepła.
⦁ Zawory termostatyczne: Zawory termostatyczne powinny być nastawione na żądaną temperaturę. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura, wówczas zawór otwiera się. W przypadku osiągnięcia żądanej temperatury zawór się zamyka. Przy otwartych zaworach termostatycznych
i jednoczesnym uchyleniu na długo okna, zimne powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczenia i opływa zawór termostatyczny. Zawór próbuje utrzymać nastawioną temperaturę w pomieszczeniu i otwiera się.
Dlatego zalecane jest przed wietrzeniem zamknięcie zaworów na minimum w zakresie racjonalnego korzystania z energii cieplnej w sezonie grzewczym.

 

Zachęcamy Wszystkich Państwa do stosowania powyższych zaleceń

Wymierną korzyścią będzie obniżenie zużycia energii zakupowanej od KSM dla potrzeb grzewczych budynku, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania co przełoży się w bezpośredni sposób na koszty rozliczenia ciepła w Państwa lokalach.

 

Regulamin porządku domowego

                                                                                OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

§ 1. Mieszkańcy budynku obowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, przepisów sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych, jak również przepisów dotyczących używania instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej oraz przepisów niniejszego regulaminu.

§ 2. Mieszkańcy obowiązani są w ogólnie pojętym interesie wspólnym zgłaszać zarządcy budynku przypadki uszkodzeń części wspólnej nieruchomości, naruszania przepisów prawa lub wszelkich nieprawidłowości przez innych najemców.

§ 3. Koszty szkód wyrządzone w części wspólnej nieruchomości, na terenie bezpośrednio przyległym oraz urządzeniach technicznych budynku – wynikłe z winy mieszkańca lub osób wspólnie z nim zamieszkujących obciążają tego mieszkańca.

§ 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci konsekwencje ponoszą rodzice.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 5. Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych od 2200– 600.

§ 6. Mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku na klatkach schodowych oraz innych częściach wspólnych budynku.

§ 7. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wrzucać do zbiorników do tego celu przeznaczonych w taki sposób, aby nie zanieczyszczać otoczenia zbiorników, części wspólnej nieruchomości oraz posesji.

§ 8. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować zniszczenie części wspólnej nieruchomości jak i terenu przyległego (remonty pojazdów mechanicznych, wyrzucanie przedmiotów przez okno, wysypywanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych).

§ 9. Zabrania się przechowywania w pomieszczeniach piwnicznych i innych substancji łatwopalnych, żrących, wybuchowych i niebezpiecznych.

§ 10. Dozwolone jest posiadanie zwierząt domowych, o ile ilość tych zwierząt nie wskazuje na prowadzenie hodowli.

§ 11. Posiadanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia ani życia mieszkańców ani zakłócać spokoju i porządku.

§ 12. Poza terenem lokalu psy i inne zwierzęta kąsające winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.

§ 13. Zabrania się wystawiania i przechowywania w części wspólnej nieruchomości (klatki schodowe, podwórze, piwnice, parapety okien) jakichkolwiek przedmiotów w tym pokarmu dla zwierząt i ptaków.

§ 14. Parkowania pojazdów mechanicznych dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych.

§ 15. Zabronione jest wykonywanie napraw pojazdów mechanicznych na terenie posesji. Dopuszczalne jest jedynie dokonywanie drobnych napraw polegających na wymianie żarówki, wycieraczki, koła itp.

Kto nie przestrzega regulaminu porządku domowego podlega sankcjom przewidzianym w art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (w odniesieniu do właścicieli) oraz w art. 11 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (w odniesieniu do lokatora).

Regulamin wynajmu mieszkań w zasobach TBS-u
Zamknij
x