search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Leśnej 3A w Krasnymstawie”- opis projektu z dofinansowaniem z UE

 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Leśnej 3A w Krasnymstawie”  projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FELU.04.02-IZ.00-001/23, Działanie 4.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

#FunduszeEuropejskie

Umowa o dofinansowanie nr: FELU.04.02-IZ.00-0010/23-00

W dniu 04.12.2023 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Lublinie przy ulicy Stefczyka 3b, podpisana została umowa o dofinansowanie w/w projektu pomiędzy Województwem Lubelskim, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie.

 • Całkowita wartość projektu: – 346 865,98 zł
 • Dofinansowanie z UE (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-EFRR): – 294 836,08 zł
 • Wkład własny – 52 029,90 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest obniżenie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania obiektu i podgrzania c.w.u., obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii cieplnej (gazu) i energii elektrycznej, obniżenie emisji CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego, podniesienie estetyki budynku. Wykonanie modernizacji energetycznej budynku spowoduje osiągnięcie oszczędności energii końcowej dla budynku wynoszące 62,17%

Zadania objęte dofinansowaniem w/w projektu:

 1. Opracowanie studium wykonalności – (zrealizowano na etapie aplikowania o środki);
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej – (zrealizowano na etapie aplikowania o środki);
 3. Realizacja – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego:

-docieplenie ścian osłonowych zewnętrznych płytami styropianowymi min. λ = 0,036 W/(m*K) i grubości 15 cm;

– docieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej płytami styropianowymi min. λ = 0,036 W/(m*K) i grubości 16 cm;

-docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną min. λ = 0,036 W/(m*K) i grubości 24 cm wraz z wykonaniem gr. 5 cm wylewki cementowej (pod poddaszem nieużytkowym);

-docieplenie przegród poddasza klatki schodowej wełną mineralną gr. 24 cm,  min. λ = 0,036 W/(m*K) lub styrodurem gr. 12 cm;

-docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi min. λ = 0,036 W/(m*K) i grubości 12 cm;

-wykonanie instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej z wykorzystaniem wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby części wspólnych budynku o mocy 3,6 kW;

-ocieplenie instalacji c.w.u.;

– opomiarowanie instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni oraz lokalach mieszkalnych wraz z ich zdalnym odczytem (montaż ciepłomierzy na rozdziale co i cwu oraz podzielników grzejnikowych);

 1. Nadzór inwestorski;
 2. Koszty pośrednie (działania związane z zarządzaniem, obsługą finansowo-księgową, monitoringiem oraz promocją);

Produkty projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szt. 1
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) – szt. 1
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzających energię elektryczną z OZE – szt. 1
 • Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej – szt. 7
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE – 0,036 MW
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – szt. 1

Rezultaty projektu:

 • Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE – 3,510 MWh/rok
 • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych – 59,8700 MWh/rok
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych – 10,8270 tona ekwiwalentu CO2/rok

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji  zgodnie z umową to 31.12.2025 r.

Bezpośrednią grupą docelową, która skorzysta z przewidzianych do realizacji zadań będą mieszkańcy budynku przy ulicy Leśnej 3A w Krasnymstawie, stanowiącego zasób mieszkaniowy TBS Krasnystaw. Budynek zamieszkały jest przez 7 rodzin łącznie 18 osób. Podjęte działania termomodernizacyjne pozwolą wymiernie obniżyć opłaty ponoszone przez mieszkańców na cele grzewcze tj. dla potrzeb c.o. i c.w.u. jak również opłaty za energię elektryczną zużywaną na potrzeby części wspólnych budynku (min. oświetlenia, działania kotłowni gazowej). Poprawi się również komfort życia osób zamieszkujących budynek, jak też wymiernie wpłynie na poprawę estetyki tej części miasta.

#FunduszeEuropejskie

Zamknij
x