search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Postępowanie przetargowe na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Leśnej 3A w Krasnymstawie”

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W KRASNYMSTAWIE

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP, na realizację zamówienia (roboty budowlanej) pn.:

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Leśnej 3A w Krasnymstawie

I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.      Nazwa zamawiającego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Krasnymstawie.

2.      Adres zamawiającego – ul. Okrzei 15, 22-300 Krasnystaw

3.      Numer telefonu – 82 576 31 40.

4.      Adres poczty elektronicznej –biuro@tbskrasnystaw.pl .

5.      Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia –

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-027382c6-27f5-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

6. Numer postępowania:271.1.2024

#FunduszeEuropejskie

Zamknij
x