search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Różnice w bilansowaniu wody pomiędzy licznikiem głównym, a sumą liczników lokalowych.

Różnice, (zwane „niedoborem/uchybem”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego  i Rady MID. Natomiast Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu (…) nałożyła na właściciela lub  zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych obowiązek rozliczania kosztów dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania właściciel/zarządca winien obciążyć osobę korzystającą z lokalu, z tym że suma obciążeń za wodę i kanalizację nie może być wyższa niż koszty ponoszone na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z tytułu odczytu wodomierza głównego.

W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach ± 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%.
Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy m.in. jest pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. cieknące spłuczki, kapiące krany, itp.). Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu (stąd powstające różnice).
Uczulamy naszych mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w okresowych rozliczeniach.
Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.
Ze swojej strony TBS Krasnystaw stale podejmuje szereg różnych działań  celem minimalizowania powstałych niedoborów wody np. poprzez:

*przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy,

* montaż nowoczesnych wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi,

* zdalnej kontroli wskazań wodomierzy, a przez to działania instalacji lokalowych  w tym „wychwytywanie” stanów alarmowych,

*bieżącej likwidacji przecieków na instalacjach części wspólnych oraz w lokalach.

Zamknij
x