search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Świadczenie dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku gazu, na mocy ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz.U. 2022 poz. 2687), której zapisy weszły w życie 20 grudnia 2022 r.,  wprowadzona została refundacja podatku VAT za gaz.

Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w nowym roku.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z posiadanej faktury  za gaz ziemny. W związku z powyższym uprawnionymi do uzyskania rekompensaty Vat w zasobach zarządzanych przez   TBS Krasnystaw są gospodarstwa domowe w budynkach przy ulicy:

  • Piekarskiego 10,
  • Piłsudskiego 64,
  • Żurka 2,
  • Plac Żołnierzy Wyklętych 1,

 

Uwaga!  Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny  jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Wzór wniosku o refundację zostanie udostępniony przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Informacje na temat refundacji podatku VAT za gaz można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9, parter pok. 5 lub pod numerem telefonu 82 576 23 24 wew. 109.

 

Zamknij
x