search

TBS Krasnystaw

Mieszkańcom służymy od lat...

Wróc

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie ul. Okrzei 15 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022.

 

Informacje do sporządzenia oferty można uzyskać w siedzibie Spółki, drogą pocztową lub na stronie internetowej – www.tbskrasnystaw.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021,  2022”

w siedzibie Zarządu TBS  Sp. z o.o. w Krasnymstawie ul. Okrzei 15, pokój Nr 1 (sekretariat),

do dnia 15 października 2021 r. do godz. 15:00.

Bliższe informacje –  tel. (82) 576 31 40 wew. 25.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza uprawione przedmioty, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. w Krasnymstawie, za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 wraz z wydaniem sprawozdania  z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok objęty badaniem.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), i ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz 1415 ze zm.)

2.Efektem pracy biegłego ma być złożenie w terminie do 30 kwietnia 2022 r. za rok 2021 i do 30 kwietnia 2023 r. za rok 2022, niżej wymienionych dokumentów:

a)sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,

b)informacja uzupełniająca sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.

3.Oferta powinna zawierać:

a)aktualne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;

b)referencje w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych;

c)harmonogram i termin badania sprawozdania finansowego;

d)wynagrodzenie za wykonanie usługi;

e)oświadczenie o:

– niezależności podmiotu uprawnionego i biegłych rewidentów w stosunku do badanej jednostki,

– gotowości do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest ocena sprawozdania finansowego.

 

Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby do złożenia stosownych wyjaśnień i udzielania wszelkich informacji przed Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 i rok 2022.

 

Wybór oferty nastąpi do dnia 31 października 2021 r. w siedzibie Spółki, ul. Okrzei 15 (II piętro).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo wyboru oferty jak również odrzucenia ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

Zamknij
x